مایع دستشویی یوپاک باعث روشنی پوست شما می شود

و همان هنگامی که مایع به نقطه انجماد خود می رسد، مایع دستشویی یوپاک مولکول ها معمولاً در یک نظم بسیار خاص به نام کریستالیزاسیون قفل می شوند و پیوندهای بین آنها سفت تر می شوند و مایع را به حالت جامد خود تغییر می دهند (مگر اینکه ابرسرد شدن اتفاق بیفتد).

مایع یکی از سه حالت اصلی ماده است. دو اصل دیگر بیان می‌کنند که مایع در ویژگی‌های خود حد واسط بین گاز و جامد است. مانند گازها، مایعات نیز می توانند جریان داشته باشند و شکل ظرفی را که در آن قرار می گیرند به خود بگیرند.

ویژگی هایی که در جامدات یافت نمی شوند. مایعات نیز مانند جامدات دارای حجم ثابتی هستند در حالی که گازها دارای حجم ثابتی نیستند.

مانند تمام اشکال ماده، یک مایع از ذرات اتم ها و مولکول ها تشکیل شده است که در ارتباط با یکدیگر حرکت می کنند. هر حالت با رفتار ذراتش از حالت های دیگر متمایز می شود.مایع

ذرات یک مایع در نزدیکی یکدیگر قرار دارند، اما نه به اندازه ذرات جامدات به هم نزدیک هستند و نه به اندازه ذرات موجود در گازها. بر خلاف ذرات جامد که در جای خود ثابت هستند.

ذرات موجود در مایعات می توانند از کنار یکدیگر بلغزند، اگرچه نمی توانند به اندازه ذرات موجود در گازها آزادانه حرکت کنند. حالات ماده
دایره المعارف بریتانیکا، شرکت کنی چمیلوسکی رفتار ذرات در هر حالت ماده به قدرت نیروهای جاذبه بین آنها بستگی دارد.

نیروهای جاذبه بین ذرات در یک مایع به اندازه‌ای ضعیف هستند که اجازه می‌دهند ذرات در اطراف یکدیگر حرکت کنند، اما به اندازه‌ای قوی هستند که از جدا شدن آنها جلوگیری کنند.

مایعات حجم مشخصی دارند اما شکل مشخصی ندارند. حجم مایع را می توان اندازه گیری کرد و به طور کلی بر حسب واحد لیتر بیان می شود.

شکل مایع بسته به ظرف حاوی آن تغییر می کند. اگر حجم معینی از مایع در یک ظرف باریک بلند ریخته شود، مایع شکل باریک بلندی به خود می گیرد. اگر آن مایع به یک کاسه گرد منتقل شود، همان حجم را حفظ می کند اما شکلی گرد به خود می گیرد.