بشکه فلزی 200 لیتری موجب کشف قتل زنجیره ای شد

چکیده
تحقیق در مورد مکانیسم شکست برای افزایش طول عمر لوله اسلحه ضروری است.

برای کشف مکانیسم شکست لوله تفنگ، ویژگی های آسیب لوله مسلسل مشخص شد.

نتایج نشان می‌دهد که شکست لوله تفنگ با لایه‌برداری لایه کروم روی سطح سوراخ و نرم شدن ماتریس حفره مرتبط است.

آسیب لایه کروم در جهت محوری متفاوت است.

از دم اسلحه تا پوزه، حالت آسیب لایه Cr از لایه برداری به پوشیدن تغییر می کند.

میزان آسیب هم در دم و هم در پوزه بیشتر از وسط بشکه فلزی 200 لیتری است.

ماتریس نزدیک به سطح سوراخ به دلیل دماهای بالا ناشی از تنش زدایی – بازپخت و شلیک نرم می شود.

بشکه

دم تفنگ از دماهای بالاتر رنج می برد، بنابراین به طور جدی تر از سایر قسمت ها نرم می شود.

ماتریس نرم شده منجر به افزایش تمایل به تغییر شکل پلاستیک سطح سوراخ و افزایش قطر سوراخ می شود که منجر به کاهش دقت شلیک می شود.
کلمات کلیدی: لوله تفنگ; مکانیسم شکست؛ انتشار ترک؛ نرم شدن ماتریس حفره; میکروسکوپ هایپرفیلد هوشمند سه بعدی
به طور گسترده ای پذیرفته شده است که شکست لوله تفنگ با اقدامات حرارتی، شیمیایی یا مکانیکی مرتبط است.

بزرگ شدن قطر سوراخ می تواند منجر به کاهش سرعت پوزه، برد و کاهش دقت شلیک شود.
تحقیقات در مورد مکانیسم شکست لوله تفنگ مورد توجه فزاینده ای قرار گرفته است.

کوته و همکاران [6] مدلی را برای توصیف مکانیسم فرسایش گاز-جامد پیشنهاد کرد که نشان می‌دهد فرسایش عمدتاً توسط واکنش بین اگزوز باروت و ماتریکس در شرایط دما و فشار بالا ایجاد می‌شود.

لاتون و همکاران سایش سطح سوراخ را با دمای اولیه، حداکثر دمای سطح و ترکیب باروت مرتبط کرد.

مطالعه آنها اهمیت گرما و ترکیب باروت را بر فرسایش نشان می دهد.

سوپوک و همکاران یک مدل فرسایش حرارتی-شیمیایی-مکانیکی، تعریف مناطق مختلف فرسایش، و حاشیه نویسی مکانیسم های مختلف فرسایش ایجاد کرد.

آندروود و همکاران آسیب لوله تفنگ را از طریق یک مدل ترمودینامیکی و یک مدل شکست تجزیه و تحلیل کردند.

کیائو و همکاران صدمات سوراخ در لوله مسلسل کالیبر بزرگ شکست خورده را بررسی کرد و دریافت که سطح سوراخ در ناحیه دم تا حد زیادی توسط فرسایش آسیب دیده است و آسیب در مخروط های چهار و پنج برای خرابی لوله تفنگ غالب است.