با کمک قهوه اسپرسو کیلویی حشرات موذی را از خود دور کنید

ما نقشه‌های جنگلی را از داده‌های استخراج‌شده و/یا تجزیه‌وتحلیل مجدد ساختیم تا سه دسته از قرار گرفتن در معرض را برای هر پیامد سلامتی در مقابل هیچ، و یک فنجان قهوه اسپرسو کیلویی اضافی در روز (نسبت به هیچ‌کدام) نشان دهیم.

هر مقاله یک متاآنالیز با یک یا چند مورد از این دسته‌های مواجهه ارائه می‌کند یا تخمین‌های ترکیبی را برای طیف وسیعی از فنجان‌ها در روز که یک دوز-پاسخ غیرخطی برای آن‌ها شناسایی شده بود، محاسبه می‌کند.

پیامد سلامتی به ازای هر دسته قرار گرفتن در معرض در یک طرح جنگلی که نشان‌دهنده جدیدترین مطالعه موجود است، گنجانده شد.

اگر دو یا چند مطالعه در یک دوره 24 ماهه برای همان دسته قرار گرفتن در معرض و نتیجه یکسان منتشر شده باشد، ما موردی را انتخاب می‌کنیم که بیشترین تعداد را داشته باشد.

اگر دو مطالعه منتشر شده در یک دوره دارای تعداد مطالعات کوهورت یکسانی بودند، از یک ردیف نهایی بالاترین امتیاز AMSTAR استفاده کردیم.

هنگامی که تجزیه و تحلیل زیرگروه با طراحی مطالعه منتشر شد، ما خرده تحلیل طرح کوهورت را برای گنجاندن در قطعات جنگل خلاصه انتخاب کردیم یا در صورت امکان مجدداً آنالیز شد.

به نظر می‌رسد که این نشان‌دهنده شکل بالاتر شواهد است، زیرا تحت تأثیر سوگیری یادآوری و انتخاب قرار نگرفته است و احتمال کمتری وجود دارد که توسط علیت معکوس که می‌تواند بر مطالعات مورد-شاهدی تأثیر بگذارد، سوگیری داشته باشد.

هنگامی که آنالیزهای دوز-پاسخ خطی نتایجی را برای دو یا سه فنجان اضافی در روز ارائه کردند، به ترتیب با گرفتن ریشه مربع یا مکعب آن را به یک فنجان اضافی در روز تبدیل کردیم .

ما ناهمگنی را که با آماره τ2 نشان داده شد، و سوگیری انتشار را که با آزمون Egger نشان داده شد، وارد کردیم. زمانی که نمی‌توانستیم داده‌های یک متاآنالیز را مجدداً تحلیل کنیم.

داده‌های خلاصه‌ای را که از مقاله متاآنالیز استخراج شده بود و هر معیاری از ناهمگنی یا سوگیری انتشار، در صورت وجود، در دسترس بود، اضافه می‌کردیم.